T.C. DERİK BELEDİYESİ

Derik Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İlanı

İhaleler/Duyurular

Derik Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İlanı

T.C
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
 
Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik ilçesi Cevizpınar mahallesi belediye meydanı 78. cad. no:2'de ve 277 ada,13 parsel no üzerinde bulunan,19 bağımsız dükkan taşınmazlarının tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                         01.02.2019
 DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
 
Madde-1 Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar mahallesi belediye meydanı 78.cad. no:2'de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 19 bağımsız dükkan taşınmazlarının ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45 maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup, ihalesi, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Derik Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim edilebilecektir.
 
Madde-2 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayri menkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı  15/02/2019 cuma günü saat 09:55’ e kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya İş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 nolu hesap numarasına yatırılabilir.Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı,ayrı olmak üzere 100 TL (yüztürk lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.Ayrıca www.derik.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
 

Sıra No İlçe Mahalle Ada / Parsel Brüt Alan (m2) Muhammen Bedel (TL) İmar Durumu Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Bağımsız Bölüm No:
1 Derik Cevizpınar

277/13 37,00 259.000,00 TL Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 10:00 16
2 Derik Cevizpınar 277/13 27,00 189.000,00 TL Ticaret Alanı 5.670,00 TL 15.02.2019 10:30 17
3 Derik Cevizpınar 277/13 104,00 754.000,00 TL Ticaret Alanı 22.620,00 TL 15.02.2019 11:00 19
4 Derik Cevizpınar 277/13 36,00 207.000,00 TL Ticaret Alanı 6.210,00 TL 15.02.2019 13:10 1
5 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 218.500,00 TL Ticaret Alanı 6.555,00 TL 15.02.2019 13:20 2
6 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 218.500,00 TL Ticaret Alanı 6.555,00 TL 15.02.2019 13:30 3
7 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 218.500,00 TL Ticaret Alanı 6.555,00 TL 15.02.2019 13:40 4
8 Derik Cevizpınar 277/13 30,00 172.500,00 TL Ticaret Alanı 5.175,00 TL 15.02.2019 13:50 5
9 Derik Cevizpınar 277/13 36,00 207.000,00 TL Ticaret Alanı 6.210,00 TL 15.02.2019 14:00 6
10 Derik Cevizpınar 277/13 36,00 252.000,00 TL Ticaret Alanı 7.560,00 TL 15.02.2019 14:10 7
11 Derik
 
Cevizpınar 277/13 38,00 266.000,00 TL Ticaret Alanı 7.980,00 TL 15.02.2019 14:20 8
12 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 266.000,00 TL Ticaret Alanı 7.980,00 TL 15.02.2019 14:30 9
13 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 266.000,00 TL Ticaret Alanı 7.980,00 TL 15.02.2019 14:40 10
14 Derik Cevizpınar 277/13 39,00 273.000,00 TL Ticaret Alanı 8.190,00 TL 15.02.2019 14:50 11
15 Derik Cevizpınar 277/13 37,00 259.000,00 TL Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:00 12
16 Derik Cevizpınar 277/13 37,00 259.000,00 TL Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:10 13
17 Derik Cevizpınar 277/13 37,00
 
259.000,00 TL
 
Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:20 14
18 Derik Cevizpınar 277/13 37,00
 
259.000,00 TL
 
Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:30 15
19 Derik Cevizpınar 277/13 114,00  
826.500,00 TL
Ticaret Alanı 24.795,00 TL 15.02.2019 15:40 18
 
Madde-3 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimine kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
5- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı.
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
C) Ortak Girişimler;  Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 4- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 5- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6- Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.      
 
T.C
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
 
Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik ilçesi Cevizpınar mahallesi belediye meydanı 78. cad. no:2'de ve 277 ada,13 parsel no üzerinde bulunan,19 bağımsız dükkan taşınmazlarının tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45 maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                         01.02.2019
 DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
 
Madde-1 Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar mahallesi belediye meydanı 78.cad. no:2'de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 19 bağımsız dükkan taşınmazlarının ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45 maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup, ihalesi, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Derik Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim edilebilecektir.
 
Madde-2 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayri menkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı  15/02/2019 cuma günü saat 09:55’ e kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya İş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 nolu hesap numarasına yatırılabilir.Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı,ayrı olmak üzere 100 TL (yüztürk lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.Ayrıca www.derik.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
 
Sıra No İlçe Mahalle Ada / Parsel Brüt Alan (m2) Muhammen Bedel (TL) İmar Durumu Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Bağımsız Bölüm No:
1 Derik Cevizpınar

277/13 37,00 259.000,00 TL Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 10:00 16
2 Derik Cevizpınar 277/13 27,00 189.000,00 TL Ticaret Alanı 5.670,00 TL 15.02.2019 10:30 17
3 Derik Cevizpınar 277/13 104,00 754.000,00 TL Ticaret Alanı 22.620,00 TL 15.02.2019 11:00 19
4 Derik Cevizpınar 277/13 36,00 207.000,00 TL Ticaret Alanı 6.210,00 TL 15.02.2019 13:10 1
5 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 218.500,00 TL Ticaret Alanı 6.555,00 TL 15.02.2019 13:20 2
6 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 218.500,00 TL Ticaret Alanı 6.555,00 TL 15.02.2019 13:30 3
7 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 218.500,00 TL Ticaret Alanı 6.555,00 TL 15.02.2019 13:40 4
8 Derik Cevizpınar 277/13 30,00 172.500,00 TL Ticaret Alanı 5.175,00 TL 15.02.2019 13:50 5
9 Derik Cevizpınar 277/13 36,00 207.000,00 TL Ticaret Alanı 6.210,00 TL 15.02.2019 14:00 6
10 Derik Cevizpınar 277/13 36,00 252.000,00 TL Ticaret Alanı 7.560,00 TL 15.02.2019 14:10 7
11 Derik
 
Cevizpınar 277/13 38,00 266.000,00 TL Ticaret Alanı 7.980,00 TL 15.02.2019 14:20 8
12 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 266.000,00 TL Ticaret Alanı 7.980,00 TL 15.02.2019 14:30 9
13 Derik Cevizpınar 277/13 38,00 266.000,00 TL Ticaret Alanı 7.980,00 TL 15.02.2019 14:40 10
14 Derik Cevizpınar 277/13 39,00 273.000,00 TL Ticaret Alanı 8.190,00 TL 15.02.2019 14:50 11
15 Derik Cevizpınar 277/13 37,00 259.000,00 TL Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:00 12
16 Derik Cevizpınar 277/13 37,00 259.000,00 TL Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:10 13
17 Derik Cevizpınar 277/13 37,00
 
259.000,00 TL
 
Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:20 14
18 Derik Cevizpınar 277/13 37,00
 
259.000,00 TL
 
Ticaret Alanı 7.770,00 TL 15.02.2019 15:30 15
19 Derik Cevizpınar 277/13 114,00  
826.500,00 TL
Ticaret Alanı 24.795,00 TL 15.02.2019 15:40 18
 
Madde-3 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimine kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
5- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı.
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
C) Ortak Girişimler;  Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 4- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 5- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 6- Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.      
 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Umuma Açık İş Yerlerinin Açılış ve Kapanış Saatleri

 
 
 
FAALİYET KOLLARI
 
 
FAALİYET SAATLERİ
YAZ DÖNEMİ
(1 HAZİRAN-30 EYLÜL)
 
KIŞ DÖNEMİ
(1 EKİM-31 MAYIS)
AÇILIŞ KAPANIŞ AÇILIŞ KAPANIŞ
İçkili Lokanta,İçkili Restoran, İçkili Kafeterya, Birahane vb.  
08:00
 
 
24:00
 
08:00
 
22:00
Kahvehane,Kırathane, Kafeterya,ve Çay Bahçeleri 08:00 24:00 08:00 23:00
İnternet Salonları ve Elektronik Oyun Salonları 08:00 22:00 08:00 22:00
Düğün Salonları 08:00 02:00 08:00 24:00
Halı Sahalar ve Lunaparklar 10:00 24:00 10:00 23:00

DEVAMI

Çevresel Etki Değerlendirilmesi

MARDİN İli DERİK, ilçesinde TEKNİKLER MADENCİLİK İNŞAAT NAKELİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan  67921 RUHSAT (ER: 2544662) Numaralı IV. GRUP(a) POMZA OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Paporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu(İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiştir.
Söz konusu rapor, halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi(1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde on(10) takvim günü görüşe açılmıştır.
Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır.
Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya MARDİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir.

DEVAMI
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK

Belediye Başkanı

baskan
Hicabi AYTEMÜR
Derik Belediyesi Başkan V.
Aylık Haber Bülteni

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Derikte Bağ Bozumu Başladı
  • Derikte Karacadağ Pirinç Hasadı Başladı
  • Kaymakamımızın Çukursu İlkokulu Ziyareti
  • Kaymakamımızın Dumluca İlkokulu Ziyareti