T.C. DERİK BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI (04 Mart 2020)

İhaleler/Duyurular

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI (04 Mart 2020)

T.C.

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN

Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Belediye Meydanı 78. Cad. No:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 15 ve 16 bağımsız dükkân taşınmazların ile Kale Mahallesi 169 ada 3 nolu taşınmazın  tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45. maddesine göre açık arttırma  usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MADDE-1 Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar Mahallesi belediye meydanı 78.cad. no:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 15 ve 16  no' lu bağımsız dükkân taşınmazların ile Kale Mahallesi 169 ada 3 nolu taşınmazın  ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup; ihale, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saate Derik Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.
 
MADDE-2 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %3 (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı 12.03.2020 perşembe gününe kadar,   banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 no' lu hesap numarasına yatırılabilir. Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 100-TL (Yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca www.derik.bel.tr.adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

Brüt

Alan(m2)

 

Tahmin Edilen Bedel(TL)

KDV HARİÇ

 

İmar Durumu

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 

Bağımsız Bölüm No:

1

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

12/03/2020

13:00

15

2

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

12/03/2020

14:00

16

3

DERİK

KALE

169/3

347,34

300.000,00-TL

Konut+Ticaret Alanı

9.000,00TL

12/03/2020

15:00

 -
 

MADDE-3 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için,  ikametgâh belgesi
2-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
5-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı,
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak Girişimler;
Ortak girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi
MADDE-4
Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.
MADDE-5
Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE-6
Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI (04 Mart 2020)

T.C.

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN

Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Belediye Meydanı 78. Cad. No:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 15 ve 16 bağımsız dükkân taşınmazların ile Kale Mahallesi 169 ada 3 nolu taşınmazın  tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45. maddesine göre açık arttırma  usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MADDE-1 Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar Mahallesi belediye meydanı 78.cad. no:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 15 ve 16  no' lu bağımsız dükkân taşınmazların ile Kale Mahallesi 169 ada 3 nolu taşınmazın  ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup; ihale, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saate Derik Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.
 
MADDE-2 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %3 (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı 12.03.2020 perşembe gününe kadar,   banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 no' lu hesap numarasına yatırılabilir. Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 100-TL (Yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca www.derik.bel.tr.adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

Brüt

Alan(m2)

 

Tahmin Edilen Bedel(TL)

KDV HARİÇ

 

İmar Durumu

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 

Bağımsız Bölüm No:

1

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

12/03/2020

13:00

15

2

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

12/03/2020

14:00

16

3

DERİK

KALE

169/3

347,34

300.000,00-TL

Konut+Ticaret Alanı

9.000,00TL

12/03/2020

15:00

 -
 

MADDE-3 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için,  ikametgâh belgesi
2-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
5-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı,
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak Girişimler;
Ortak girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi
MADDE-4
Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.
MADDE-5
Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE-6
Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

DEVAMI

T.C. DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

T.C.  DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI               

Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Belediye Meydanı 78. Cad. No:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 16 bağımsız dükkân taşınmazların tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.
                                                             
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

MADDE-1 Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar Mahallesi belediye meydanı 78.cad. no:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 17 bağımsız dükkân taşınmazların ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile Tahmin Edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup; ihale, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saate Derik Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.
 
MADDE-2 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrımenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %3 (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı (10.01.2020 tarihinde yapılacak Bağımsız Bölüm 12,13,14,15,16,17,19 numaralı dükkanlar için )  10/01/2020 Cuma günü saat 09:55’e kadar, (20.01.2020 tarihinde yapılacak Bağımsız Bölüm 8,9,10,11,18 numaralı dükkanlar için ) 20/01/2020 pazartesi günü saat 09:55’ e kadar, (30.01.2020 tarihinde yapılacak Bağımsız Bölüm 3,4,5,6 numaralı dükkanlar için ) 30/01/2020 Perşembe günü saat 09:55’ e kadar,  banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 nolu hesap numarasına yatırılabilir. Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 100-TL (Yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca
www.derik.bel.tr.adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. 
 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

Brüt
Alan(m2)

 
Tahmin Edilen Bedel(TL)

 
İmar Durumu

Geçici Teminat
(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 
Bağımsız Bölüm No:

1

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

137.580,00-TL

Ticaret Alanı

4.127,40TL

30/01/2020

10:00

3

2

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

137.580,00-TL

Ticaret Alanı

4.127,40TL

30/01/2020

10:30

4

3

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

29,481

117.924,00-TL

Ticaret Alanı

3.537,72 TL

30/01/2020

11:00

5

4

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

137.580,00-TL

Ticaret Alanı

4.127,40TL

30/01/2020

11:30

6

5

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

20/01/2020

10:00

8

6

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

20/01/2020

10:30

9

7

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

20/01/2020

11:00

10

8

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

20/01/2020

11:30

11

9

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

10/01/2020

10:00

12

10

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

10/01/2020

10:30

13

11

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

10/01/2020

11:00

14

12

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

10/01/2020

11:30

15

13

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

34,395

189.172,50-TL

Ticaret Alanı

5.675,18TL

10/01/2020

13:00

16

14

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

24,568

135.124,00-TL

Ticaret Alanı

4.053,72TL

10/01/2020

13:30

17

15

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

108,100

756.700,00

Ticaret Alanı

22.701,00-TL

20/01/2020

13:00

18

16

DERİK

CEVİZPINAR

277/13

98,272

687.904,00-TL

Ticaret Alanı

20.637,12TL

10/01/2020

14:30

19

 MADDE-3 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için,  ikametgâh belgesi
2-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
5-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı,
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
C) Ortak Girişimler;
Ortak girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi
MADDE-4
Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.
MADDE-5
Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE-6
Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
 

 

DEVAMI
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK

Belediye Başkanı

baskan
Hakan KAFKAS
Belediye Başkan V.
Aylık Haber Bülteni

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Başkan Vekilimiz Sayın Hakan KAFKAS ,Boyaklı İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya geldi.‬
  • Rize’den gelen Akes-der Başkanı Hasan KANSİZOĞLU ve Yönetimi Kaymakamımız Sayın Hakan KAFKAS’ı makamında ziyaret ettiler.
  • Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Sayın Hüseyin ÇAM Kaymakamımız Sayın Hakan KAFKAS’ı makamında ziyaret etti.
  • Mardin Vali Yardımcısı Sayın Coşkun ÖZTÜRK ve İl Yazı İşleri Müdürü Şeyhmus DURAN  Kaymakamımız Sayın Hakan KAFKAS’ı makamında ziyaret etti.