T.C. DERİK BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

İhaleler/Duyurular

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

T.C.

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN

               

                Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Belediye Meydanı 78. Cad. No:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 16 bağımsız dükkân taşınmaz ile Kocatepe Mahallesi 160 ada  1 parsel, 106 Ada 1 parsel ve 119 ada 2 nolu parsel taşınmazların tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45. maddesine göre açık arttırma  usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

                                                             
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
MADDE-1 Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar Mahallesi belediye meydanı 78.cad. no:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 16  no' lu bağımsız dükkân taşınmazın ile Kocatepe Mahallesi 160 ada  1 parsel, 106 Ada 1 parsel ve 119 ada 2 nolu parsel taşınmazların ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup; ihale, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saate Derik Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.
 
MADDE-2 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %10 (yüzde on) nispetinde geçici teminatı 27.04.2020 Pazartesi gününe kadar,   banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 no' lu hesap numarasına yatırılabilir. Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 100-TL (Yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca www.derik.bel.tr.adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
Sıra No İlçe Mahalle Ada/Parsel Brüt
Alan(m2)
 
Tahmin Edilen Bedel(TL)
 
 
İmar Durumu
Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati  
Bağımsız Bölüm No:
1 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 m² 189.172,50-TL
     (Kdv Hariç)
Ticaret Alanı 18.917,25TL 27.04./2020 10:00 16
2 DERİK KOCATEPE 160/1 96.034,77m² 1.152.417,24-TL İmarsız 115.241,72TL 27.04/2020 11:00  -
3 DERİK KOCATEPE 106/1 82.719,41m² 992.632,92 -TL İmarsız 99.263,29TL 27.04/2020 13:00 -
4 DERİK KOCATEPE 119/2 55.149,11m
²
661.789,32-TL İmarsız 66.178,93TL 27.04/2020 14:00 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MADDE-3 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için,  ikametgâh belgesi
2-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
5-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
6-Taşımaz mal satış şartname aldığına dair belge,Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
7-Derik Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı,
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
7-Taşınmaz mal satış şartname aldığına dair belge,Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
8-Derik Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
 
 
C) Ortak Girişimler;
Ortak girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi
MADDE-4
Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.
MADDE-5Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE-6Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İlan olunur.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Çevresel Etki Değerlendirilmesi

MARDİN İli DERİK, ilçesinde TEKNİKLER MADENCİLİK İNŞAAT NAKELİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan  67921 RUHSAT (ER: 2544662) Numaralı IV. GRUP(a) POMZA OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Paporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu(İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiştir.
Söz konusu rapor, halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi(1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde on(10) takvim günü görüşe açılmıştır.
Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır.
Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya MARDİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir.

DEVAMI

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ

İlimiz genelinde, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçilmiştir. 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Şoförkart uygulaması faaliyete geçirilecek olup; vatandaşlarımızın, Mardinkartlarını bir an önce Mardinkart irtibat bürolarından temin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde UKOME tarafından belirlenmiş olan ücret tarifesine bağlı olarak fazla ücret ödemek zorunda kalınacaktır.

 

DEVAMI
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK

Belediye Başkanı

baskan
Hicabi AYTEMÜR
Derik Belediyesi Başkan V.
Aylık Haber Bülteni

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • İçişleri Bakanlığımız Tarafından Yayınlanan Genelge Kapsamında Kontrollü Sosyal Hayat Denetimlerimizi Gerçekleştirdik
  • İlçemiz Genelinde En Kapsamlı Covid-19 Denetimi Yapıldı.
  • Mardin Valisi/Büyükşehir Başkanı Sayın Mahmut DEMİRTAŞ İlçemizde Ziyarette Bulundu.
  • Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hicabi AYTEMÜR Bayramlaşma Töreninde Kurum Müdürlerimiz ve Vatandaşlarımız ile Bir Araya Geldi.