T.C. DERİK BELEDİYESİ

ZABITA CEZA TEMBİHNAMESİ

İhaleler/Duyurular

ZABITA CEZA TEMBİHNAMESİ

T.C
DERİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Zabıta Müdürlüğü
ZABITA CEZA TEMBİHNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Bu Tembihname; ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar doğrultusunda Belediyelere verilen bazı görevlerin yerine getirilmesi çerçevesinde; Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve ilçe halkının; imar, trafik, defin ve mezarlıklar, çevre ve temizlik v.b. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması ve belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun biçimde yürütülmesi için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında, kanunlarda belirtilen cezaların verilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Bu Tembihname; Derik Belediyesi Mahalle ve Mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri, vatandaşları, imalathane, ticarethane gibi işyerleri ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet veren kişileri, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar kapsar.
Hukuki Dayanak
Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesi, 14. maddesinin (a) bendi, 15. maddesinin (a), (b) bendi, 34. maddesinin (e) bendi ve 51. maddesi, Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16/04/1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Kanunun; 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla değişik 1. maddesi ile 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. maddesi ve;
 
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
775 Sayılı Gecekondu Kanunu,
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu,
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
2872 (3301) Sayılı Çevre Kanunu,
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
3194 Sayılı İmar Kanunu,
3257 Sayılı Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu,
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu,
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili Kanun,
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer kanunlar gereğince uyulması, yapılması gereken kural ve yasaklar ile belirlenmiş tedbirler,
4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun
   
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü hakkındaki Kanun,
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun,
5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu,
5728 Sayılı Yasa ile değişik 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
6621 Sayılı Ölçüler Yasası,
7201- Sayılı Tebligat Kanunu,
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Mevzuat ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
 
 
Tanımlar
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye : Derik Belediyesi
Belediye Meclisi : Derik Belediye Meclisi
Belediye Encümeni : Derik  Belediye Encümeni
Belediye Başkanı : Derik Belediye Başkanı
Zabıta Müdürlüğü          :      Derik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ifade eder.
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Huzur ve Sükûnla İlgili Uyulması Gereken Kurallar
Bu konuda, yapılması yasaklanan fiil, davranış ve hareketler aşağıda belirtilmiştir.
1- Halkın huzur ve sükûnunu bozacak fiil ve davranışlarda bulunmak, gürültü yapmak yasaktır.
2- Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve/veya rahatsız edecek şeyleri açıkta yapmak, üretmek veya taşımak yasaktır.
3- Umumi çeşmelerden; araçlarla veya hortumla, inşaatlara ve evlere su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, işgal etmek yasaktır.
4- Mesire yerleri ve parklarda;
 1. Spor için ayrılmış alanlar dışında, spor yapmak, oyun ve top oynamak yasaktır.
 2. Araç, motosiklet ve bisikletle girmek
 3. Mangal, semaver veya ateş yakılması (Belediye tarafından tahsis edilen yer varsa bunun haricinde) yasaktır.
 4. Alkollü içki içilmesi
5- Halka açık yerlerde; yüksek sesle konuşmak, bağırmak, çağırmak ve yüksek sesle müzik dinleyerek diğer kişileri rahatsız etmek yasaktır.
6- Halka açık yerlerde Belediyeden izin almadan etkinlik düzenlemek yasaktır.
7- İlçe sınırları içerisinde;
 1. Konut bölgesi ve yakın çevresiyle, gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri, hafta içi 08.00-19.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise; belediyeden alınacak özel izinler dışında kullanmak yasaktır.
 2. Brikethane ve değirmenlerin İlkbahar ve Yaz ayları arasında 07:00-20:00, Sonbahar ve Kış ayları arasında 07:00-18:00 saatleri dışında çalışmaları yasaktır.
 3. Her ne suretle olursa olsun odun veya kereste ürünlerini hızar ile kesmek suretiyle çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.
8- Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, evde, ağıl ve ahır yapılan yerde, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek yasaktır.
9- Hayvan pazarı dışında hayvan alım ve satımı yapmak yasaktır.
10- Belediye Zabıta memurları ve zabıta görevlilerinin vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır. Ayrıca söz konusu suçu işleyen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
11- Park, meydan, cadde, sokak veya mahal gibi umuma mahsus yerlerde, Belediyeden gerekli izni almadan, stant açmak, tanıtım yapmak veya gezici satış faaliyeti göstermek ya da tezgâh açarak veya aracı park ederek araç içinde kebap-tost-ciğer vb. yapıp-pişirip satmak, kermes kurmak yasaktır.
12- Umumi çeşmelerin kırılması bozulması, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılması veya zararlı herhangi bir madde atılması, kaynakların etrafının kirletilmesi yasaktır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevre ve Temizlik İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar
Bu konuda, yapılması yasaklanan fiil, davranış ve hareketler aşağıda belirtilmiştir.
13- Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek veya kirlenmesine yol açmak yasaktır.
14- Mücavir alanlar içinde bulunan tarla sahiplerinin;
 1. Tarlalarını sularken ana yola, mahalle yollarına ve tarlalar arası yollara su akıtması
 2. İzin almadan anız yakmaları yasaktır.
15- Kanalizasyon ve mazgalları tıkayan veya fena koku yayan maddeler atmak ve dökmek yasaktır.
16- Mücavir alanlar içinde bulunan yollar üzerine belediyeden izin almadan kasis veya hız engelleyici bariyer yapmak yasaktır. Yapılan kasis veya bariyerlerden en yakın ev veya tarla sahipleri sorumludur.
17- Yol ve kaldırımlara paspas atmak, odun kesmek, yol veya kaldırımları kısmen dahi olsa işgal etmek veya buralarda görsel kirliliğe, kötü kokunun yayılmasına vb. yol açmak; ürün sermek ve kurutmak yasaktır.
18- Yapılara, duvar ve çeşmelere yazı yazmak, karalamak, şekil çizmek yasaktır.
19- Belediyeden izin almadan ilan, reklâm, pankart, vb. şeyleri asmak ve/veya yapıştırmak yasaktır.
20- Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda araç, çamaşır, eşya vb. yıkamak yasaktır.
21- Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek, çevresini değiştirmek ve kirletmek yasaktır. (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı davranışlarda bulunmak.)
22- Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma veya tamir esnasında yerleri ve çevreyi kirletmek yasaktır.
23- Belediyeye ait çöp konteynerleri içerisinde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmak yasaktır.
24- Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynerlerin yerlerini değiştirmek, zarar vermek yasaktır.
25- Binaların teras, balkon ve pencerelerinden; halı, kilim, paspas ve benzeri şeyleri silkeleyerek çevreyi rahatsız etmek ve/veya bu tür eşyaları yıkayarak sokağı/caddeyi kirletmek yasaktır.
26- Binalarda, deforme olmuş yağmur olukları ve borularını tamir etmemek, balkondan su çıkışını yağmur borusuna vermemek, yağmur suyu borularını tabana, yani kaldırım/yol düzeyine kadar indirmemek, binalarının saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını tedbir olarak temizlememek, binaya ait atık suları her ne suretle olursa olsun yola akıtmak yasaktır.
27- Ev ve işyerlerinin önünü temizlerken oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına, sokak ve cadde üstüne dökmek veya akıtmak, ayrıca bunu yaparken yayaları rahatsız etmek yasaktır.
28- Cadde, mahalle, sokak, yol ve kaldırım üzerinde araç, halı, kilim, yün ve benzeri şeyleri yıkamak yasaktır.
29- Tıbbi atıklar için alınması gerekli önlemleri almamak yasaktır.
30- Belediyenin izin verdiği yerler dışında her türlü yakıt satmak ve depolamak yasaktır.
31- Ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştırmak veya Ateşçi belgesi olmadan kalorifer yakmak ve kalorifer bacasına sulu filtre takmayıp çevre kirliliğine sebep olmak yasaktır.
32- İlgili bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun olmayan kömür satmak, depolamak ve taşımak yasaktır.
33- Yola cephesi olan boş alanlara, arsalara veya bahçelere odun, kömür, inşaat malzemesi ve atığı, ev eşyası, araç vb.nin ya da hurdalarını bırakmak, depolamak, muhafaza etmek, biriktirmek yasaktır.
34- Boş arsaların veya bina bahçelerinin içinde görsel kirliliğe yol açan veya yangına yol açma riski taşıyan otları temizlememek; bu otları temizlemek amaçlı bile olsa yakmak yasaktır.
35- Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yol veya kaldırım üzerine koymak yasaktır.
36- Hurda ve/veya faal olmayan araçları (römork vb dahil) bekletmek/toplamak suretiyle görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır.
37- Ev içinde hayvan gübresi biriktirerek çevreye rahatsızlık vermek, Hayvan gübrelerini belediyenin belirlediği alanlar haricinde caddelere ve sokaklara atmak veya dökmek yasaktır.
38- Mikserlerde arta kalan beton ve atıklarını ilgili firmaya ait tesis haricinde ilçenin herhangi bir alanında döküm yapmak veya mikser aracının temizlemek suretiyle çevreyi kirletmek yasaktır.
39- Açık ortamda şehir merkezinde tekerlek lastiği naylon poşet vb. malzemelerle ateş yakarak çevre kirliliğine sebep olmak yasaktır.
40- Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri çöp bidonu ve konteynırlarının içine atmak ya da konteynırın yakınına bırakmak, belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek yasaktır.
Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler
(1) Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Her türlü inşaat atıkları, demir, taş, tuğla, çimento, kireç, molozlar, kereste, metal atıkları,
b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları,
c) Bilumum imalathane ve fabrika atıkları,
d) Hafriyat malzeme ve atığı,
e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları ve bahçe atıkları,
f) Kalorifer ve soba kül ve cürufları,
g) Her türlü tıbbi atıklar,
h) Kullanılmayan ev eşyaları ve aksesuarları,
i) Hayvan gübresi
(2) Yukarıda sayılan,  çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddelerin,  ilgili kişilerce (gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ) kendi imkânlarıyla temizlenmesi, toplanması ve belediyeye ait çöp imhası sahasına veya türüne göre göstereceği alana taşınması ve dökülmesi zorunludur.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Düzenin Sağlanması İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar
Bu konuda, yapılması yasaklanan fiil, davranış ve hareketler aşağıda belirtilmiştir.
41- Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında otlatmak, bunları belediye tarafından tayin edilen yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek yasaktır.
42- Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, terminal, gar ve parklarda bulunan banklarda yatmak, gecelemek, alkollü içecek içmek yasaktır.
43- Belediye tarafından konulmuş sokak levhalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, düşürmek ve yerlerini değiştirmek yasaktır.
44- Belediyeye ait taşınmazlara, çeşmelere, parklara, yeşil alanlara, ağaçlara, fidanlara; hayvan bağlamak, ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, zarar vermek ve tahrip etmek yasaktır.
45- Belediyeye ait yapı, eşya, malzeme, araçlara vb. kamu malına zarar vermek yasaktır.
46- Belediyeye ait bilboardlara ve duraklara yazı yazmak, ilan asmak-yapıştırmak, bunlara zarar vermek yasaktır.
47- Yol ve kaldırımlar ile bunların yüzeylerini tahrip etmek, bozmak veya buna neden olmak yasaktır.
48- Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, saman ve talaş gibi maddelerin yola dökülmesine, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere araç sahibince tedbir alınmaması yasaktır.
49- Şehir Merkezine at arabasıyla girmek ve at arabası ile satış ve nakliye yapmak yasaktır.
50- Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun,  işgal etmek yasaktır.
51- Toprak Mahsulleri Ofisi’ne tahıl ürünleri indirip bindiren araçların gelir tarifesinde belirtilen ücreti ödememesi yasaktır. Zorluk çıkaran araç ve mal sahibi hakkında işlem yapılır.
52- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklam levhası ve benzeri şeyler koymak yasaktır.
53- Yaya kaldırımı üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklam panoları dikmek/koymak yasaktır.
54- İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör vb. elemanları koymak yasaktır.
55- Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak yasaktır.
56- Hurdacılık yapan şahısların izinsiz şehir merkezinde gezmesi,  kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolaması yasaktır.
57- Yaya yolları üzerine yayaların hareketlerini engelleyen veya tehlikeye düşüren, herhangi bir motorlu veya motorsuz taşıtın kaldırım ve yaya yoluna bırakarak işgal etmek yasaktır.
58- Belediyeye ait her türlü taşınmaz malı;
 1. Tahrip etmek, yakmak, parçalamak
 2. Çalmak ve başkalarına satmak
 3. Satın almak ve kendisine satmak isteyen kişileri Zabıta Müdürlüğüne bildirmemek yasaktır.
59- Site ve apartman balkonlarında ateş yakmak suretiyle mangal yapmak, ekmek pişirmek vb. faaliyetlerde bulunarak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.
60- İlçe genelinde faaliyet gösteren halı ve oto yıkamacıların ilgili iş yerleri dışında faaliyet göstermesi, kurutma işlemlerini kamuya açık alanda yapmaları ve atıklarını sokak veya caddeye akıtmaları yasaktır.
 
 
 
BEŞİNCİBÖLÜM
İmarla İlgili Uyulması Gereken Kurallar
Bu konuda, yapılması yasaklanan fiil, davranış ve hareketler aşağıda belirtilmiştir.
61- Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve Işıklık açılması, kaldırımdan veya yol üzerinden giriş merdiven boşluğu açılması; daha önceden yapılmış mevcutların da kapatılmaması yasaktır.
62- Binaların dış cephesinden proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerinin çıkarılması yasaktır.
63- Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suların, yollara ve yaya kaldırımlara dökülmesi/akıtılması yasaktır.
64- Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirlerin alınmaması yasaktır.
65- Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemlerin alınmaması yasaktır.
66- Cadde ve sokaklarda;
 1. Belediyeden izin almaksızın yol ve kaldırımlara zarar veren ve kaldırımları tahrip edip, bordür taşlarını söken,  yol ve kaldırımlara çukur kazan ve bu suretle alt yapıya(Su ve kanalizasyon şebekesine) zarar vermek yasaktır.(Ayrıca açılan çukurlar ve tahrip edilen yollar Belediye Fen Dairesince kapatılacak ve yapılan masraflar suçludan alınacaktır.)
 2. Umuma ait yol ve kaldırımların tamiratı için dökülen taş, çakıl, kum vs. malzemeyi çalmak yasaktır.
67- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan, kapı, cam ve çerçevesi dökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait, yıkılmaya yüz tutmuş,  can güvenliği açısından tehlike, çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan,  virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması mümkün değilse yıktırılması mecburidir. Aksine hareket etmek yasaktır. (Söz konusu rahatsızlık,  masrafları bina sahiplerinden alınmak üzere Belediye tarafından giderilir.)
68- İnşaat atıklarının kaldırılmaması ve şehir için hafriyat taşıyan araçların inşaat atıklarının belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmesi yasaktır.
69- İnşaatlarda, inşaat sahibi ve fenni mesuller tarafından, inşaat ruhsat tarihinin de yazılı olduğu, sarı zemin üzerinde, siyah yazı ile en az 50 x 70 cm. ebadında, levha bulundurulmaması yasaktır.
70- Belediyeye bilgi verilmeden, meydan, yol ve yaya kaldırımlarında; her türlü tamirat ve hafriyatta, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması ve gerekli levha ve işaretlerin konulmaması yasaktır.
71- Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana vb. düzenleme yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması yasaktır.
72- Belediyenin cephe ıslahı ile ilgili aldığı kararların gereğini zamanında yapmamak; bu karara uymamak yasaktır.
73- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması yasaktır.
74- Kanalizasyon yapıldığı takdirde işyerlerinin ve meskenlerinin kirli ve septik sularını kanalizasyona bağlamamak ve kanalizasyonun tıkanmasına yol açacak madde atmak yasaktır.
75-  Belediyeden izin almadan;
 1. Kaldırım taşlarının kaldırılması
 2. Kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı, basamak vb. şeylerin döşenmesi
 3. Kazı yapılması
 4. Yol, kaldırım ve asfaltın bozulması, zarar verilmesi ve tahrip edilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 5. Tadilat ruhsatı almadan, yapı tadilatı yapılması
 6. İnşaat ruhsatı almadan inşaata başlanılması ve inşaat yapılması
 7. Plan ve projeye aykırı inşaat yapılması
 8. Kazı ve temel vizesi olmadan, temel açılması ve kazı yapılması
 9. İşyeri kapılarının dışarıya, kaldırıma doğru açılması
 10. Mesken ve işyerleri önüne proje dışı ilave, parmaklık, sundurma ve benzerlerini yapmak
 11. Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde, kamusal alanlara taşarak, merdiven ve kademeli girişler yapılması
 12. Ön bahçe mesafesi olmayan, bitişik nizam binalarda, ön cephedeki kaldırımlar bozularak, binaların bodrumları için otopark rampası ve girişi yapılması
 13. Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine klima takılması
 14. Belediyeden izin almadan kanalizasyon veya içme suyu alt yapı sistemine bağlantı yapılması, bu altyapı sistemi bağlantısında tamirat yaptırılması; kanalizasyon parsel kapaklarının açılması ve işlem yapılması; Belediyeden izin sonrasında da denetim için görevli Belediye personeli hazır bulunmadan bunların yaptırılması; vatandaşın bulduğu teknik kişinin de görevli Belediye Personeli hazır bulunmadan çalışma yapması
 15. Kanalizasyon altyapı hattının olmadığı bölgelerde, fosseptik çukuru yapılarak bağlatılmaması
 16. Mücavir alan ve imar planı içinde, ilgili makamlardan izin almadan su kuyusu açılması
 17. Kanalizasyon parsel bacası kapaklarının alınması veya kırılması yasaktır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Sağlık ve Esenlikle İlgili Uyulması Gereken Kurallar
Bu konuda, yapılması yasaklanan fiil, davranış ve hareketler aşağıda belirtilmiştir.
76- İçme Suları kaynaklarında; zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açılması, hayvan bırakılması ve sulanması yasaktır.
77- Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi bulunmayan hayvanlarının, şehre sokulması ve bunların şehir içerisinde, bir yerden bir yere nakledilmesi yasaktır.
78- Kasap dükkânlarında etlerin üzerinde hayvan nev’ine göre mezbaha damgası bulunmaması yasaktır.
79- Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenleri rahatsız edecek kadar uzun, sahibi elinde etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirilmesi, bu gibi hayvanların başıboş bırakılması yasaktır.
80- Yol üzerindeki binaların cephelerine; bayrak, levha, afiş ve benzerlerinin sağlam bir surette monte edilmemesi yasaktır.
81- Binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere; gerekli tedbirleri almadan, çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya konulması yasaktır.
82- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan; sarnıç, kuyu, mahzen v.b. gibi çukurların; üstünün açık bulundurulması, kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması yasaktır.
83- Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken çöplerin araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atılması yasaktır.
84- Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerinin (Kedi, Köpek, Kümes hayvanı vb.), her nerede olursa olsun, açıkta bırakılması ve umuma mahsus yerlere atılması, gömülmesi ve çöp konteynırlarına atılması yasaktır.
85- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanların; belediyeye haber verilmemesi yasaktır.
86- Ev, apartman ve her türlü işyerinden çöplerin sokak, cadde, boş alan vb. atılması, çöp kutu, konteynır ve atıklarının eşelenmesi yasaktır.
87- Süt ve süt ürünleri açıkta veya seyyar olarak satılması yasaktır.
88- Son kullanma tarihi geçmiş mal satılması yasaktır.
89- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olmaması ve günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmemesi, her iş yerinde steril cihazı bulundurulmaması, kaldırım üzerinde işyerine ait havlu kurutması yasaktır.
 
 
Hayvanlar ve Hayvansal Gıda İlgili Uyulması Gereken Kurallar
90- Et, balık, tavuk, sakatat v.b. gibi ürünlerin soğuk hava ünitesi bulunmayan iş yerlerinde satılması yasaktır.
91- Sahipli evcil hayvanların aşı kartlarının olmaması ve sağlık kontrollerinin periyodik olarak yaptırılmaması yasaktır.
92- Belediye sınırları içinde mezbaha haricinde sağlıksız ve kontrolsüz hayvan kesilmesi yasaktır.
93- Menşei şahadetnamesi veya sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini nakletmek ve naklettirmek yasaktır
94- Kurban Bayramında;
 1. Belediyenin tahsis etmiş olduğu yerlerin haricinde veya insanları rahatsız edecek ya da çevreyi kirletecek mahal ve ortamda kesim yapmak yasaktır.
 2. Kurban kesim sertifikası ve kasaplık sertifikası olmadan kesim yapmak yasaktır.
 3. Kurban atıklarını çöp konteynırına atmak yasaktır.
95- Sahip olduğu hayvanlarını başıboş bırakarak insanları rahatsız etmesine, çevrenin kirlenmesine ve kazalara sebebiyet vermek yasaktır.
96- Şehir merkezinde küçük ve büyük baş hayvan besleyerek çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.
97- Evcil hayvanlarını başıboş bırakarak çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.
98- Beslenen evcil hayvanların çevreye, park ve piknik alanlarına zarar vermeleri ve kirletmeleri yasaktır.
99- Sahipli ya da başıboş hayvanlara eziyet etmek, dövmek, aç bırakmak, fiziki veya psikolojik olarak acı çektirmek yasaktır.
100- Ruhsatsız olarak süs hayvanları ve evcil hayvanları üretmek ve satışını yapmak yasaktır.
101- Pitbull Terrier, Japonese Tosa v.b. tehlike arz eden hayvanları üretmek, satışını yapmak veya bulundurmak yasaktır.
Seyyar Satıcı ve Semt Pazarı Esnafının Uyması Gereken Kurallar
102- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır. Pazarcı esnafının Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında pazaryeri olarak gösterilen mahallin sınırlarını aşmaları yasaktır.
103- Pazarcı esnafı bizzat tezgâhının başında bulunacaktır. Mazeretsiz olarak üç hafta üst üste Pazar tezgâhının başında bulunmayan esnafın ücretini tümüyle yatırmış olsa dahi; ticari faaliyeti men edilecektir. Aksine hareket edip görevlilere zorluk çıkarmak yasaktır.
104- Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez. Aksine hareket etmek yasaktır.
105- Pazarcı esnafı kendilerine ayrılan ve çizimlerle gösterilen yerlerin dışına taşmayacaklar, boş olsa da yan taraflarını işgal etmeyecekler, geliş geçiş yollarına kesinlikle malzeme vs. koymayacaklardır. Aksine hareket etmek yasaktır.
106- Pazarcı esnafı pazaryerini ve tezgâh yerini temiz tutacak, tezgâhından çıkan çöpleri etrafa atmayacak, uygun vasıfta çöp poşeti kullanacak ve tezgâh yerinde çöpler poşetlenmiş, etrafı temizlenmiş olarak pazaryerini terk edeceklerdir. Aksine hareket etmek yasaktır.
107- Üzerlerinde üretim izni olmayan sonradan paketlenmiş gıda maddelerinin satışı yasaktır. Bozulabilecek gıda maddelerinin  ( baharat, lokum gibi ) direk güneş altında bırakılması yasaktır.
108- Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.  Aksine hareket etmek yasaktır.
109- Muayyen ve sabit bir imalathanede yapılan gıda maddelerini satan seyyar satıcılar bu imalathaneye ait müsaadeden istifade edebilirler. Ancak sabit imalathane sahibi kendi mamullerini verip sattırdığı şahısların isimlerini ayrı ayrı bir beyanname ile belediyeye bildirerek buradan alacağı vesikayı daima taşımak üzere seyyar satıcılarına vereceklerdir. Aksine hareket etmek yasaktır.
110- Dondurmacılar ağzı kapalı sağlam kaplar salepçiler, bozacılar, beyancılar ağzı iyi kapalı kalaylı güğümler kullanacaklardır. Aksine hareket etmek yasaktır.
111- Kullanılan bardak, fincan vs. malzemeler toz, toprak girmeyecek, sinek konmayacak şekilde camdan veya münasip bir maddeden yapılmış özel nitelikli kaplarda mahfuz bulundurulacaktır. Aksine hareket etmek yasaktır.
112- Satış münasebetiyle doğacak döküntü, kırıntı vb. çöpler satıcının yanında bulunduracağı kaplarda biriktirilecektir. Aksine hareket etmek yasaktır.
113- Belediye tarafından tahsis edilmiş sabit araba ile satış yapanların tahsis edilen yer dışında bulunmaları veya araba dışında kaldırıma mal koymaları yasaktır. Ayrıca satış yaptıkları alanları temiz tutmak zorundadır. Aksine hareket etmek yasaktır.
114- Limonata, şerbet, su, ayran vs. içecek maddeler cam veya bunların vasıflarını bozmayacak maddeden yapılmış ağızları kapalı hususi kaplar içerisinde satılacaktır. Bu kaplar içerisinde sulu maddeler musluktan alınarak müşteriye takdim edilecektir. Aksine hareket etmek yasaktır.
115- Yıkanmadan, pişmeden, soyulmadan yenebilen her türlü maddelerle; sinek toplanmasına ve etrafı kirletmeye yol açan, suları akmaya müsait olan her türlü maddelerin açıkta satılması yasaktır.
116- Pazarlara mal giriş saati 11.oo’da başlayıp, 13.oo’da sona erecektir. Satış işlemleri araçlar Pazar yerini terk ettikten sonra saat:14.oo’de başlayıp, ertesi gün 15.oo’da sona erecektir. Aksine hareket etmek yasaktır.
117- Semt pazarlarında görevli memura karşı gelerek görevini yapmasını engellemek yasaktır.
118- Semt pazarının kuruluş saatinden sonra motorlu araç ile giriş yapmak yasaktır.
119- Pazar içerisinde pazarcı esnafına tahsis edilen yer dışındaki yerlere mal koymak ve yolları işgal etmek yasaktır.
120- Pazaryerlerinde bağırarak satış yapmak yasaktır.
121- Müşteriye müstehcen laflar söyleyerek veya el kol hareketi yaparak satış yapmak yasaktır.
122- Semt pazarı yerlerinde hileli terazi veya kilo kullanmak yasaktır.(Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)
123- Semt pazarı esnaflarının pazar tanıtım kartlarını, tezgâh plakalarını ve satışa sundukları mallar üzerine tanıtıcı etiket takmaları mecburidir. Aksine hareket etmek yasaktır. (Ayrıca 4077/4822 sayılı kanun hükümleri saklıdır.)
124- Semt Pazar yerlerinde satış yapan tüm pazarcı esnafı (işçiler dahil) kılık kıyafetine dikkat etmek, iş önlüğü giymek zorundadır. Aksine hareket etmek yasaktır.
125- Semt Pazarlarında bulunan tezgâhların eni 1,5 metre, boyu ise 3 metre olacağı bütün tezgâhlar aynı hizada olmalıdır. Aksine hareket etmek yasaktır.
126- Semt pazarlarında adına tahsis edilen Pazaryerlerini Belediyeden izinsiz başkasına bırakmak ve devretmek yasaktır.
127- Semt pazarları ile ilgili yazılı tembihnamedeki suçların tespiti veya tekrarı halinde Belediye Encümenin takdiri ile 3 ile 7 gün arasında pazara çıkmama cezası verilebilir. 
128- Pazaryerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar, müstahsil olduklarına dair yetkili makamlardan “Müstahsil Belgesi” alacak, bu belgeyi daima yanlarında bulundurarak sorulduğunda ibraz etmek mecburiyetindedirler. Aksine hareket etmek yasaktır.
129- Pazaryerlerindeki faaliyet saatleri yazlık ve kışlık olarak belirlenecek ve bu çalışma saatlerine kesinlikle riayet edilecektir. Aksine hareket etmek yasaktır.
130- Pazarcı esnafı satmış olduğu malzemeyi tam tartmak zorundadır. Aksine hareket etmek yasaktır.
131- Belediye emir ve yasaklarını alışkanlık haline getirip, bir yıl içinde özellikle aşağıda belirtilen suçları işleyenlerin Çalışma Belgeleri iptal edilerek pazaryerlerindeki faaliyetlerine son verilecektir. Aksine hareket etmek yasaktır:
 1. Bir yıl içinde beş defa fatura ibraz edemeyenler.
 2. Pazar çizgilerini beş defadan fazla ihlal edenler ve geçiş yollarına mal koyanlar.
 3. Hileli satış yaptığı ve Ölçüler Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilenlere idari para cezası ve (Ayrıca Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)
 4. Bir yılda beş defa çöp torbası kullanmayan veya yerini temizlemeden bırakanlar.
 5. Üç hafta üst üste mazeretsiz pazara çıkmayanlar.
 6. Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar.
 7. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine üç defa uymayanlar.
 8. Açıkta satılması uygun olmayan gıda maddelerini açıkta satanlar ile soğutucular içinde bulundurulması mecburi gıda maddelerini dışarıda bulunduranlar, soğutucu bulundurmayanlar.
 9. Pazaryerini kiraya verenler veya devredenler.
 10. Pazarın açılış ve kapanış saatlerine üç defadan fazla uymayanlara.
 
 
 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Trafikle İlgili Uyulması Gereken Kurallar
 
Bu konuda, yapılması yasaklanan fiil, davranış ve hareketler aşağıda belirtilmiştir.
 
132- Kent İçerisinde Toplu Taşımacılık Yapan Minibüs ve Servis Araçlarında;
 1. Fazla yolcu almak
 2. Sigara içen ve içmesine izin vermek (Minibüs İlgilisi)
 3. Orijinallerinin dışında aksesuar takmak
 4. Yırtık, kirli döşeme ile faaliyette bulunmak
 5. Gereksiz klakson çalmak, havalı klakson bulundurmak
 6. Susturucu olmayan ya da orijinalini kasıtlı olarak değiştiren, patlak ve arızalı susturucu ile gürültülü ve tehlikeli araç kullanmak
 7. Belediye encümenince belirlenen çalışma saatlerine uymamak
 8. Belirlenen rengin dışında araç boyatmak
 9. Belirtilen hat dışına çıkmak
 10. Durak yerlerini işgal etmek
 11. Minibüs duraklarının haricinde yolcu indirip, bindirmek
 12. Ara duraklarda bekleme yapmak
 13. Belediyeye ait duyurular dışında, reklam, duyuru resim, poster vb. izinsiz asmak
 14. Servise geç çıkmak ve erken ayrılmak
 15. Araçta hasar ya da bakım yapılması halinde yazılı olarak mazeret bildirmemek
 16. Protokol gereğince son durağa kadar (hattında) gitmeyip dönüş yapmak
 17. Yolcusunu bir başka minibüse aktarmak, Müşteriye kaba davranmak, araçtan indirmek ya da bindirmemek
 18. Belirli saatlerin dışında ilk ve son durakta fazla bekleme yapmak, Kılık- kıyafete dikkat etmemek
 19. Şoför tanıtım kartı, sertifika vb. ibraz etmemek
 20. Ücret tarifesini, ilgili şikâyet mercilerinin telefon numaralarını, belirtilen levhayı asmamak
 21. Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör, hava şartlarına göre zincir, çekme halatı bulundurmamak
 22. Karlı ve buzlu havalarda zincir takmamak yasaktır.
 
133- Özel Servis Araçlarında;
 1. İzinsiz, kaçak olarak çalışmak
 2. Belirlenen güzergâh dışında çalışmak,
 3. Meslek odalarınca belirlenen taşıma fiyatlarına uymamak yasaktır.
134- Şehirler Arası Otobüs İşletmeciliği Alanlarında; (Terminalde)
 1. Yolcuya müdahale ederek yönlendirmek
 2. Yolcuların yük, denk, bavul, çanta vb. eşyalarına bagaj fişi bağlamamak
 3. Yolcuyu sebepsiz yere, herhangi bir teknik arıza olmaksızın yerine ulaştırmamak
 4. Aktarma biletli yolcuları gideceği yere götürmemek, göndermemek
 5. Hareket saatini ihlal etmek, kasıtlı olarak yanlış saat vermek
 6. Terminal ve yolcu indirme ve bindirme yerleri dışında yolcu almak ya da indirmek
 7. İşyerinde firma yetkilisi, mesul müdür bulundurmamak ve belirlenen iş kıyafetini giymemek                                                                            
 8. Yolcuya verilen şişe, poşet vb. içme – meyve sularında üretici firma ismi, unvanı vb. olmayan içecek bulundurmak
 9. Alan içerisinde görevlilerin ikazlarına, çağrılarına, tebligatlarına uymamak
 10. Belirlenmiş alan dışına aracını park etmek
 11. Alan içerisinde giriş- çıkış yolları üzerinde araç yıkamak, çöpleri gelişigüzel yerlere atmak
 12. Araç içi, dışı ve koltuklarını temiz bulundurmamak
 13. Alan içerisinde gürültü, çevrede görsel kirlilik yaratmak
 14. Alan içerisindeki işyerlerinde açıkta gıda maddesi vb. maddesi satmak, belirlenen kurallara uymamak
 15. Terminal haricinde yolcu indirmek yolcu almak
 16. Alanda bulunan tuvalet, duş vb. için tespit edilen ücret dışında ücret talep etmek
 17. On iki yaş altı çocuklara ve yüzde kırktan fazla engeli olan yolculardan yüzde otuz indirimle bilet satmamak
 18. Belediye harcını ödemeyerek belediye gelirini kaçırmak yasaktır.
 
135- Durakları Ve Serbest Çalışan Taksilerde;
 1. Kısa mesafeye yolcu almamak
 2. Aynı yöne çift yolcu alarak, ayrı, ayrı ücret talep etmek
 3. Birden fazla yolcu alarak taksi- dolmuş yapmak
 4. Müşteriye kaba muamele yapmak, hakaret etmek
 5. Taksimetre açmamak
 6. Taksimetre dışı ücret talep etmek
 7. 24.00–06.00 Saatleri dışında zamlı tarife üzerinden ücret talep etmek
 8. Hiçbir mazereti olmaksızın yolcu almaktan imtina etmek
 9. Belediyece kurulan taksi duraklarını tahrip ve zarar vermek
 10. Taksi Duraklarında uygunsuz park etmek
 11. Taksi Durak yerlerini kirletmek
 12. Yolcuyu isteği haricinde gideceği noktadan önce yolcuyu indirmek yasaktır.
 
136- Belediye ait otoparklarda giriş fişi almamak ve ücret ödememek yasaktır.
137- Belediyemizce kurulan Oto galericiler sitesi haricinde oto alım satımı yapmak yasaktır.
138- Şehir merkezinde ücretli otopark uygulamasının olduğu cadde ve sokaklarda park ücreti ödemeden ayrılmak yasaktır.
139- Belediyenin çalışmaları sırasında bilumum nakil vasıtalarının sürücülerinin zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaması istenilen belgeleri ibraz etmemesi ve göstereceği yönlere gitmemesi yasaktır.
140- Belediyeden izin alınmadan her ne sebeple olursa olsun Cadde, Sokak Ve Meydanlarının tamamının veya bir kısmının işgal edilerek trafik akışına engel olmak yasaktır.
141- Belediye tarafından belirlenen mahaller haricinde, kendi ev ve dükkanı önüne dahi olsa tır, otobüs,kamyon,traktör vb. araçların veya bunların varsa römorklarının park edilmesi yasaktır.
142- Motorlu-Motorsuz araçların yaya kaldırımı, kavşak ve refüjlere park edilmesi yasaktır.
143- Paletli iş makinelerinin yol üzerinde yürütülmesi yasaktır.
144- İlçe merkezine ağır tonajlı (yüklü ağırlığı 15 ton ve üzeri olan) vasıtaların girmesi yasaktır.
145- İlçe merkezine belediyece belirlenmiş saatler haricinde ağır tonajlı, uzun ve geniş (kamyon kamyonet tır. vb.)vasıtaların girmesi yasaktır.
146- İlçede her türlü nakliye işi yapan vasıtaların gerekli güvenlik tedbirini almaması yasaktır.
147- Derik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ’nin kamu düzeni ve ulaşım için aldığı kararlara uymamak yasaktır.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Belediyenin Ruhsatına ve Denetimine Tabii İşyerleri
Bu konuda, yapılması yasaklanan fiil, davranış ve hareketler aşağıda belirtilmiştir.
148- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması yasaktır
149- 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatına dair yönetmelikte belirtilen işyerleri için uyulması gereken kurallar ve işyerinde olası gereken kriterlere uymamak yasaktır.
150- Pazar günü çalışma ruhsatı olmadan işyerinin açılması yasaktır.
151- İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurulmaması yasaktır.
152- İşyerinde sağlık cüzdanı olmadan personel çalıştırmak yasaktır.
153- İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykırı işlerin yapılması yasaktır.
154- Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt,  nafta vb.) ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde edilen ürünlerin akaryakıt olarak satışa arz edilmesi, akaryakıt olarak kullanılması yasaktır.
155- Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde belirtilen saatler haricinde, canlı müzik yayını yapılması yasaktır.
156- Bakanlıktan üretim izni almamış, atık plastik malzemelerin geri dönüşümüyle elde edilmiş, kanserojen madde içeren, siyah poşet ve temiz olmayan ve kullanılmış ambalaj kâğıdına; yenilecek veya kullanılacak, gıda maddelerinin konulması ve paketlenmesi yasaktır.
157- İçki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık içki ve tane sigara satılması yasaktır.
158- Yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin, açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır.
159- Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatın; gıda maddelerinin evsafını bozmayacak, kirlenmesine engel olacak, küflenmez, paslanmaz, temizliği kolay cins, evsaf ve biçimde olmaması yasaktır.
160- Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam, mermer, fayans v.b. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurulmaması yasaktır.
161- İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, işyeri sahibinin kendi dükkânının önünü temizlememesi yasaktır.
162- İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi yasaktır.
163- İşyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı açılması yasaktır.
164- Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş elbiselerinin özel bir dolap içinde bulundurulmaması yasaktır.
165- Sıhhi olarak ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması yasaktır.
166- İşyerinde belirtilen iş gömleğini giymemek yasaktır.
167- İşyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası bulundurulmaması yasaktır.
168- İşyerlerinin; belediye tarafından belirlenen, açma ve kapama saatlerine riayet etmemesi yasaktır.
169- İşyerlerinin; fiziki durumlarının, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alındıktan sonra değiştirilmesi yasaktır.
170- Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve buzdolaplarında teşhir ve muhafaza edilmemesi yasaktır.
171- İşyerlerinde, akvaryum canlıları dışında hayvan bulundurulması, beslenmesi ve her türlü haşaratın bulunmasını engelleyici, tedbir alınmaması yasaktır.
172- Satışta kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, damgalattırılmaması yasaktır.
173- Noksan tartı ile satış yapılması yasaktır.
174- Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurulmaması yasaktır.
175- Mesul müdür sözleşmesi bitenin yerine, hemen yeni sözleşme yapılarak, belediyeye sözleşmenin bir nüshasının verilmemesi yasaktır.
176- İlgili kurumlarca belirlenen tarife dışında, müşteriden fazla ücret talep edilmesi veya alınması ve belirlenen tarifelere işyerinde müşteriden gözükecek şekilde asmayanlara yasaktır.
177- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz edilmemesi veya saklanması yasaktır.
178- Ekmek ve pide fırınlarının, dini ve milli bayram günleri boyunca, belediye tarafından belirlenen nöbet çizelgesine göre çalışmaması yasaktır.
179- Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması yasaktır.
180- Noksan gramajlı ekmek ve pide üretilmesi ve satılması yasaktır.
181- Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması yasaktır.
182- Bayat ekmekleri tekrar hamura katarak, üretim yapılması yasaktır.
183- Belirlenen kapasitenin altında, ekmek üretimi yapılması yasaktır.
184- Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir 20x30 cm. ebadında, fiyat listesi bulundurulmaması ve vatandaşa gözükecek şekilde işyerine asılmaması yasaktır.
185- Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, taze ve bayat ekmeklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu gösterir levha bulundurulmaması yasaktır.
186- Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, elektronik terazi bulundurulmaması yasaktır.
187- Renkli baskılı gazete ile ekmek,  pide, lavaş vb. unlu mamul satmak yasaktır.
188- İşyerinde yangın tüpü bulundurmamak yasaktır.
189- Meyve ve Sebze satış yerlerinde hal çıkışlı fatura ibraz etmemek yasaktır.
190- Açıkta tane ile sigara satışı yapmak yasaktır.
191- İşyerinde gıda ürünlerini yerle temas edecek şekilde satışa sunmak yasaktır.
192- İşyerinde gıda ve temizlik ürünlerinin aynı raf ve reyonda satışa sunmak yasaktır.
193- İşyerinde gıda ürünlerini siyah naylon poşetle satışa sunmak yasaktır.
194- Yetkili satış temsilcileri haricinde bakkal ve marketlerde zirai ve hayvansal ilaçların satışa sunulması yasaktır.
195- Yetkili eczaneler haricinde bakkal ve marketlerde ağrı kesici ve ilaç satmak yasaktır.
196- İşyerine ait siper ve brandaları belediyenin belirlediği kriterlere göre takmamak yasaktır.
197- İşyerinde satışa sunduğu ürünü her ne sebeple olursa olsun satmaktan imtina etmek yasaktır.
198- Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, jeneratör, klima vb. cihazların, çıkardıkları sesler itibari ile konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ses ve titreşim yalıtımının yaptırılmaması yasaktır.
199- Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser, icra yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım ve benzeri yerlerde satılması yasaktır.
200- Resmi bayram ve önemli günlerde işyerlerine bayrak asılmaması, Asılan bayrakların yıpranmış ve eski olması yasaktır.
201- Buğday pazarı, Hayvan Pazarı, Hal Pazarı ve peynir pazarı gibi alanlarda;
 1. Trafiğe engel olacak şekilde araç park etmek
 2. Ortak kullanım alanlarını işgal etmek
 3. Belediye harcını ödemekten imtina etmek
 4. Görevli tahsildar ve zabıta memuruna zorluk çıkarmak
 5. Belirlenen Pazar yerleri haricinde hububat, toptan sebze-meyve, canlı küçük ve büyükbaş hayvan ve yöresel mevsimlik taze peynir satışında bulunmak
 6. Hayvan pazarında hayvan kesimi veya hastalıklı hayvan satışında bulunmak
 7. Buğday pazarında belediyece belirlenen saatler haricinde arpa buğday vb. öğüterek çevreyi kirletmek
 8. Bu alanlarda çevreyi kirletmek yasaktır.
 
 
 
 
 
ONUNCU BÖLÜM
 
Diğer Suçlar
202- İşbu Tembihnamede maddesi olmayıp,  yürürlükteki mevzuat hükümleri veya belediye tarafından alınmış olan kararlar gereği yasaklanmış ve men edilmiş olan istisnai nitelikli suçları işleyenler hakkında yürürlükteki mevzuata ilişkin genel hükümlere veya idari kararlara göre işlem yapılır.
Çeşitli ve Son Hükümler
Yükümlülük
 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre; “Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, Belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.”
Cezai işlemler
(a) Bu yönetmelikte, yukarıda belirtilen belediye emir ve yasaklarına uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında; Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16/04/1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Kanunun; 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesi, 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Burada; söz konusu cezalar yalnızca belediye encümeni kararı ile verilir.
(b) Belediye encümeni kararı ile verilebilecek, duruma uygun bir süre verilen, idarî para cezasına veya cezalarına rağmen, emre aykırı davranışın, muhalif hareketin, devam etmesi durumunda; söz konusu 1608 sayılı kanunun, 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” âmir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak, işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından; Belediye Encümeni kararıyla ve süresini de belediye encümeninin belirleyeceği, işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası verilir.
(c) 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin” 6. maddesinde; “yetkili idarelerden usulüne uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” Hükmü bulunmaktadır.
Bu hüküm gereğince, bu hükme aykırı davranan kişilere; 1608 sayılı kanunun, 5728 Sayılı kanunla değişik 1. maddesine göre; belediye encümeni kararıyla, idarî para cezası ile birlikte, ruhsatsız işyerine, işyeri kapatma cezası uygulanarak, faaliyetine son verilir.
Ancak, anılan yasada belirtildiği üzere, belediye encümeni kararıyla, ilgili kişiye bir sürede verilebilir.
(d) Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını, başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananların; 1608 sayılı kanunun, 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesine göre, belediye encümeni kararıyla, idarî para cezası ile birlikte, söz konusu, tahsis hakkı iptal edilir.
(e) Belediyeye ait, kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 sayılı “Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkında kanuna” göre, zarar verenden tahsil edilerek, bununla birlikte; 1608 sayılı yasanın, 5728 sayılı kanunla değişik 1. maddesine göre, belediye encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.
(f) 5728 sayılı kanunla değişik, 1608 sayılı kanunun 1. maddesinde ayrıca; “Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.” Hükmü getirildiğinden, buna göre; belediye meclisi veya encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için, başka bir kanunda verilecek ceza belirtilmemişse, söz konusu, bu madde hükümleri uygulanır.
(e) Bu Tembihnamedeki suçlardan birini iki ve ikiden fazla işleyenlere para cezaları iki kat uygulanır. İş yerleri için suçun üçüncü kez tekrarı halinde kapatma cezası uygulanır. Meskenlerde suçun devamı halinde ceza oranı değişmeden uygulanır.
Ancak, belediye meclisi veya encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için, başka bir kanunda bir ceza öngörülmüş ise, sözü edilen, bu madde hükümleri uygulanamaz.
Ayrıca; Bu Tembihnamede yer alan uyulması gereken kurallara aykırı hareket edenlere 5728 sayılı Yasa ile değişik 1608 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.
Diğer Hususlar:
     (a) İş bu Tembihname’ nin uygulanmasına yönelik olarak gerekli hallerde karar almaya, usul ve esasları belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.
 (b) İş bu Tembihname yer alan bazı maddelerdeki hükümler uyarınca ilgili kişilerce yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında yapılmaması halinde, bu iş ve işlem Belediye tarafından yapılır ya da yaptırılır; masrafı veya bedeli %20 ilave edilerek ilgiliden tahsilâtı için işlem yapılır.
Yürürlük
Bu Yönetmelik, Derik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanını takip eden tarihten itibaren, yürürlüğe girer.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Umuma Açık İş Yerlerinin Açılış ve Kapanış Saatleri

 
 
 
FAALİYET KOLLARI
 
 
FAALİYET SAATLERİ
YAZ DÖNEMİ
(1 HAZİRAN-30 EYLÜL)
 
KIŞ DÖNEMİ
(1 EKİM-31 MAYIS)
AÇILIŞ KAPANIŞ AÇILIŞ KAPANIŞ
İçkili Lokanta,İçkili Restoran, İçkili Kafeterya, Birahane vb.  
08:00
 
 
24:00
 
08:00
 
22:00
Kahvehane,Kırathane, Kafeterya,ve Çay Bahçeleri 08:00 24:00 08:00 23:00
İnternet Salonları ve Elektronik Oyun Salonları 08:00 22:00 08:00 22:00
Düğün Salonları 08:00 02:00 08:00 24:00
Halı Sahalar ve Lunaparklar 10:00 24:00 10:00 23:00

DEVAMI

Çevresel Etki Değerlendirilmesi

MARDİN İli DERİK, ilçesinde TEKNİKLER MADENCİLİK İNŞAAT NAKELİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan  67921 RUHSAT (ER: 2544662) Numaralı IV. GRUP(a) POMZA OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Paporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu(İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiştir.
Söz konusu rapor, halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi(1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde on(10) takvim günü görüşe açılmıştır.
Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır.
Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya MARDİN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir.

DEVAMI
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK

Belediye Başkanı

baskan
Hicabi AYTEMÜR
Derik Belediyesi Başkan V.
Aylık Haber Bülteni

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • Derikte Bağ Bozumu Başladı
 • Derikte Karacadağ Pirinç Hasadı Başladı
 • Kaymakamımızın Çukursu İlkokulu Ziyareti
 • Kaymakamımızın Dumluca İlkokulu Ziyareti